Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa: